Зээл хадгаламжийн хүү сүүлийн 16 жилд

Сүүлийн 16 жилийн хугацаанд зээлийн хүү хамгийн өндөртөө 2001 онд 37.4%, хамгийн багадаа 2011 онд 16.6%-д хүрчээ. Харин хадгаламжийн хүү хамгийн өндөр нь 2000 онд 16.8%, хамгийн бага нь 2011 онд 10.5% байв. 2015 оны байдлаар зээлийн хүү 19.6%, хадгаламжийн хүү 13.0% байна.