Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, Дэлхийн Банкнаас Монгол Улсын 10 аймаг, Улаанбаатар хотын 3 дүүрэгт хэрэгжүүлж буй үндэсний болон орон нутгийн түвшинд илүү ил тод, хариуцлагатай, үр дүнтэй төрийн үйлчилгээг бий болгох зорилготой Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн (МУНЭХБТ) хүрээнд Монголын Эдийн Засгийн Шинжилгээ Судалгааны Төв ТББ нь “Нийгмийн эгэх хариуцлага- Залуусын оролцоо” төслийг 2018 оны 12 сараас эхлэн 6 сарын туршид хэрэгжүүлсэн.