card

Нийгмийн эгэх хариуцлага-залуусын оролцоо төсөл

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Нийгмийн эгэх хариуцлага-залуусын оролцоо   
Төслийн байршил, хамрах хүрээ: Улаанбаатар хот, Ховд аймаг, Дорнод аймаг, Хөвсгөл аймаг, Дархан уул аймаг, Орхон аймаг 
Захиалагч: Дэлхийн Банкны Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг
Төсөл хэрэгжүүлсэн он: 2018 - 2019
Төслийн товч танилцуулга: Тус төсөл нь Дэлхийн банк, Швецарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй MASAM буюу Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн дэд төсөл бөгөөд засгийн газрын бодлого боловсруулалт, шийдвэр гаргалтанд залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм. 
Төслийн хүрээнд 13 олон нийтэд зориулсан лекц зохион байгуулснаас МУИС, СЭЗИС, ХУИС, ХААИС, ШУТИС гэсэн Улаанбаатар хотод байдаг 5 төрийн сургууль дээр 8 удаагийн лекцийг зохион байгууллаа. Мөн Ховд, Дорнод, Дархан-Уул, Орхон, Хөвсгөл гэсэн 5 аймагт олон нийтийн нээлттэй лекц болон мэтгэлцээний тэмцээнийг зохион байгуулав. Төслийн хүрээнд нийт 1044 оюутан, залуус лекц болон мэтгэлцээнийн тэмцээнд хамрагдсан байна. Түүнчлэн нийт 7 удаа парламентын мэтгэлцээний тэмцээнийг Улаанбаатар хотын 5 их сургууль болон сонгогдсон аймгуудад зохион байгууллаа. Бид улсын хэмжээнд эссе бичлэгийн уралдаан зарласан бөгөөд нийт 43 эссе хүлээн авсан. Төслийн хаалтын үйл ажиллагаагаар сургуулиудын аваргуудын дунд мэтгэлцээн зохион байгуулж улсын  хэмжээний аварга шалгаруулсан ба шилдэг 10 эссег нэгдсэн байдлаар хэлэлцүүлэн шилдэг 3 байрыг тодруулсан. 
Төслийн талаарх нээлттэй мэдээлэл авах интернет холбоос:
https://www.facebook.com/promote.youth/

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын мөнгө угаах, терроризмийг санхүүжүүүлэх эрсдэлийг үнэлэх судалгаа

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын мөнгө угаах эрсдэлийг үнэлэх судлагаа   
Байршил: Улаанбаатар хот, 
Захиалагч: Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
Төсөл хэрэгжүүлсэн он: 2018
Төслийн товч танилцуулга: Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал, барилга, орон сууц борлуулдаг байгууллагуудаас мөнгө угаах эрсдэлийн түүвэр судалгаа авах асуулгыг боловсруулж, улмаар түүвэр судалгаан дээр үндэслэж мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээг байгууллага тус бүрээр болон салбарын хэмжээнд хийсэн.
Энэ ажлын хүрээнд үл, хөдлөх хөрөнгийн зуучлал, борлуулалтын чиглэлээр идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын жагсаалтыг гаргаж, эрсдлийг үнэлж, үнэлгээний үр дүнд болон олон улсын сайн туршлагад үндэслэн зөвлөмж боловсруулсан. 

Төгрөгийн бодит ханшийн тооцоолол, худалдааны нөхцөлийн индекс тэдгээрийн Монгол Улсын өрсөлдөх чадварт үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Төгрөгийн бодит ханшийн тооцоолол, худалдааны нөхцөлийн индекс тэдгээрийн Монгол улсын өрсөлдөх чадварт үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа
Байршил: Улаанбаатар хот, 
Захиалагч: Сангийн яамны Бодлогын Судалгааны Зөвлөл, Эдийн Засгийн Тэгш Өсөлтийг Хангах Сайн Засаглал (EG4EG) төсөл 
Төсөл хэрэгжүүлсэн он​​​​​: 2018
Төслийн товч танилцуулга: Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Сангийн Яам болон холбогдох байгууллагуудад гадаад худалдааны нөхцөл, бусад гол эдийн засгийн үзүүлэлтүүдтэй нийцтэй бодит ханшийн үнэлгээг гаргаж өгсөн. 
Судалгааг хийх явцдаа төслийн баг нь макро эдийн засгийн шинжилгээ хийх чадавхийг бэхжүүлэх, ойлголтыг сайжруулахад Сангийн яамны холбогдох ажилтнуудтай нягт хамтарч ажилласан.

2017 онд хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын хэрэгжилт үр дүн

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: 2017 онд хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын хэрэгжилт үр дүн
Байршил: Улаанбаатар хот, 
Захиалагч: Монголбанк
Төсөл хэрэгжүүлсэн он​​​​​​: 2018
Төслийн товч танилцуулга: 2017 онд ямар зорилтыг тавьж ажилласан, эдийн засгийн төлөв байдлыг яаж харж шийдвэр гаргасан, уг шийдвэр нь эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлсэн болохыг судалсан. Түүнчлэн 2017 онд Монголбанкнаас хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын эдийн засагт үзүүлэх бодит нөлөө ямар байсныг олон улсын мөнгөний бодлогын шинжилгээнд нийтлэг ашигладаг Мөнгөний бодлогын төлөвийн индексийн үнэлгээг хийж харуулсан.
 

"Тайван Зогсоол” Техник, эдийн засгийн үндэслэл

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Нүүрс тээврийн 2500 авто машины багтаамжтай машинуудын авто зогсоол “Тайван Зогсоол”-ын техник, эдийн засгийн үндэслэл 
Байршил: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Хайрхан баг
Захиалагч: Түгээмэл Түмэн Хишиг ХХК 
Төсөл хэрэгжүүлсэн он: 2017 - 2018
Төслийн товч танилцуулга: Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Таван толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн нүүрсний замын дагуу Ханбогд сумын Хайрхан багийн нутагт  2500 машины багтаамжтай нүүрс тээврийн машинуудын авто зогсоолын техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан.