card

Бидний тухай

“Монголын Эдийн Засгийн Шинжилгээ Судалгааны Төв” [MeARC] ТББ нь эдийн засгийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг олон нийтэд түгээх; эдийн засгийн ирээдүйн төлөв, түүний бизнесийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөлөхийг судалж шийдвэр гаргагч, хөрөнгө оруулагч, бизнес эрхлэгчдэд хүргэх зорилготой. Ингэснээр иргэд, аж ахуй нэгжийн санхүүгийн шийдвэрийг оновчтой гаргахад туслах төдийгүй бодлого боловсруулагчдын шийдвэрийг хянах боломжийг нэмэгдүүлж Монгол улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулах юм.
Бид нийгэм, эдийн засаг, зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийх; эдийн засгийн төсөөлөл хийж, загварчлал гаргах; эдийн засгийн одоогийн болон ирээдүйн нөхцөл байдлын бизнесийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан тэнцэлд үзүүлэх нөлөөллийг судлах, зөвлөгөө өгөх; дээрх чиглэлүүдээр сургалт, семинар, төсөл хөтөлбөр зохион байгуулж, техник туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.

Судлаачдын танилцуулга

Г. Бумчимэг

Гүйцэтгэх захирал

С. Баттулга

Ахлах судлаач

Т.Түвшинбаяр

Судлаач

Д. Өэлүнзаяа

Судлаач